သင့္ပတ္၀န္းက်င္မွာ အသံခ်ဲ႔စက္သံေတြနဲ႔ ဆူညံေနပါသလား. . .တိုင္လိုက္ပါ. ..ဒီဥပေဒေတြနဲ႔ အေရးယူလို႔ရပါတယ္

သံခ်ဲ႕စက္_ဥပေဒ

က်န္းမာေရးမေကာင္းသူမ်ား/အလုပ္္ပင္ပန္း၍ေကာင္းေကာင္းအနားယူခ်င္သူမ်ားကေလးငယ္ရိွေသာသူမ်ားရွယ္ထားၾကဗ်ဳိ ့

အသံခ် ဲ ့စက္ ဥပေဒကို ၂ဝ၁၂ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄ ရက္ ေန႔တြင္ျပဌာန္းထားခဲ့တဲ့ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ေက် းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒရဲ ့ပုဒ္မ ၁၃ ပုဒ္မခြဲ ( စ် ) မွာ ျပဌာန္းထားတာရွိပါတယ္ ။

ဥပေဒအရ ရပ္ကြက္အုပ္ခ် ဳ ပ္ေရးမႉးထံမွ အသံခ် ဲ ့စက္ အသံုးျပဳ ခြင့္ ခြင့္ျပဳ ခ် က္ေတာင္းခံရမွာျဖစ္ၿပီး ခြင့္ျပဳ ခ် က္မရွိပဲ အသံုးျပဳ ပါက အေရးယူခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဥပေဒ နည္းဥပေဒနဲ႔ ခြင့္ျပဳ ရာတြင္ လိုက္နာရမည့္စည္းကမ္းခ် က္(၇)ခ် က္ကို တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

( ၁ ) ျပည္သူမ် ား ေအးခ် မ္းတည္ၿငိမ္စြာလုပ္ကိုင္ေနထိုင္မႈ အား အေႏွာက္အယွက္မျဖစ္ေစရ။

( ၂ ) သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳ ထားသည့္အခ် ိန္ အပိုင္းအျခားအတြင္း၌သာဖြင့္လွစ္ခြင့္ရွိသည္။

အခ် ိန္ေက် ာ္လြန္၍ မဖြင့္လႊစ္ရန္ ( အမ် ားျပည္သူႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ေနရာမ် ားဥပမာ_စာသင္ေက် ာင္းအနီး၌ျဖစ္ပါက စာသင္ခ် ိန္မ် ားကို ထိခိုက္မႉ မရွိေစဘဲစိစစ္ခြင့္ျပဳျခင္း

ေဆးရံုအနီး၌ျဖစ္ပါကလူနာမ် ား စိတ္အေနွာက္အယွက္ မျဖစ္ေစေရး(သက္ဆိုင္ရာဌာန၏ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ် က္မ် ားကိုမဆန္႔က် င္ေစဘဲစိစစ္ခြင့္ျပဳ ဳျခင္း )

(၃) ခြင့္ျပဳ ထားသည့္ ရက္အတြင္းသာ အက် ဳ ံးဝင္ေစရမည္။

(၄) ခြင့္ျပဳ ထားသည့္ ေနရာ၌သာဖြင့္လွစ္ရန္။

( ၅ ) အမ် ဳ ိးဘာသာ၊ သာသနာတို႔ကို ထိခုိက္ေစေသာ ဂုဏ္သိကၡာက် ဆင္းေစေသာအေၾကာင္းအရာမ် ားဖြင့္လွစ္ျခင္းမျပဳ ရန္။

( ၆ ) တာဝန္ရွိသူမ် ားမွ အခါအားေလ်ာ္စြာ စစ္ေဆးမႉကိုခံယူလိုက္နာရမည္။

( ၇ ) ဤအမိန္႔ကို လိုအပ္ပါက အခ် ိန္မေရြးျပန္လည္ရုပ္သိပ္ျခင္းခံရမည္။

၄င္းအထက္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ် ားအျပင္ ခြင့္ျပဳ ခ် က္ေတာင္းခံရာတြင္

(က) ခြင့္ျပဳ ခ် က္ကို ၃ ရက္ႀကိဳ တင္ ေတာင္းခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။

(ခ) ပံုမွန္အားျဖင့္ နံနက္ ၆ နာရီမွ ညေန ၉ နာရီအထိသာခြင့္ျပဳ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

(ဂ) အမ် ားျပည္သူမ် ားအား အေနွာက္အယွက္ မျဖစ္ေစရးအတြက္ခြင့္ျပဳ သည့္ဥပစာအတြင္း အမ် ားျပည္သူျကားသိရံုမွ် သာ ဖြင့္ဖို႔ ျပဌာန္းထားပါတယ္။

ဤခြင့္ျပဳ မိန္႔ကို ရပ္ကြက္အုပ္ခ် ဳ ပ္ေရးမႉးမ် ားမွ သက္ဆိုင္ရာရဲစခန္းသို ႔ေကာ္ပီတစ္စံုပို႔ရတဲ့အတြက္ နားမခံသာပါက သက္ဆိုင္ရာစရဲခန္းသို႔တိုင္ၾကားပါ။

သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္ / ၿမိဳ ့နယ္ရဲစခန္းမွ အထက္ပါ စည္းကမ္းခ် က္မ် ားႏွင့္ ညီ မညီျပန္လည္ စစ္ေဆးအေရးယူေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

အေရးမယူေပးပါက ၄င္းရဲစခန္းမွတာဝန္ရွိသူမ် ားအား သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းနယ္ျပည္နယ္ ရဲစခန္းကို ထပ္ဆင့္တိုင္ၾကားသင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳလိုက္ရပါတယ္။

Myanmar New Days.

error: Content is protected !!