သေႏၶတားေဆးမ်ားက သားအိမ္ကင္ဆာ ျဖစ္ပြားမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္

သားအိမ္ကင္ဆာကို သေႏၶတားေဆးမ်ားက ကာကြယ္ေပးႏိုင္မႈ သည္ ယင္းေရာဂါ အျပင္းထန္ဆံုးအေျခအေနမ်ိဳး၌ပင္ ကာကြယ္ ေပးႏိုင္မႈ အားေကာင္းေၾကာင္း ေလ့လာမႈအသစ္တစ္ရပ္က ေဖာ္ျပသည္။

သေႏၶတားေသာက္ေဆးမ်ား အသံုးျပဳသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား သားအိမ္ကင္ဆာ ျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခနည္းပါးေၾကာင္း သုေတသီမ်ား မွတ္ခ်က္ျပဳထားသည္မွာ ႏွစ္မ်ားစြာၾကာၿပီျဖစ္သည္။ ယခုေလ့လာ မႈက ယင္းဆက္စပ္မႈကို ပို၍နီးကပ္စြာ ေလ့လာထားျခင္းျဖစ္သည္။

နယူးေယာက္ျပည္နယ္ ဘပ္ဖလိုၿမိဳ႕ရွိ ေရာ့စ္ဝဲလ္ပက္ခ္ကင္ဆာ စင္တာမွ သုေတသီမ်ားက သားအိမ္ကင္ဆာမရွိေသာ အမ်ိဳးသမီး ၂,၀၀၀ ေက်ာ္အုပ္စုႏွင့္ သားအိမ္ကင္ဆာျဖစ္ေနေၾကာင္း စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိၿပီး ၁၂ လအတြင္း ေသဆံုးေသာ လူနာ ၅၇၉ ဦး၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာခဲ့သည္။

အသက္အရြယ္၊ ကေလးေမြးဖူးျခင္း ရွိ၊ မရွိ၊ သေႏၶတားေဆးအသံုးျပဳမႈ စေသာအခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ၿပီးေနာက္ သေႏၶတားေဆးသံုးစြဲေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ သားအိမ္ကင္ဆာ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိၿပီး တစ္ႏွစ္အတြင္း ေသဆံုးႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ ၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းေၾကာင္း သုေတသီမ်ား ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

သေႏၶတားေသာက္ေဆးအသံုးျပဳမႈ ၾကာရွည္ေလ ျပင္းထန္ေသာ သားအိမ္ကင္ဆာေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆံုးႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ေလ်ာ့ပါးေလျဖစ္ေၾကာင္း သုေတသီအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဂ်နီဖာဖြန္ဂ်ီယိုဗီက ေျပာသည္။ ၎သည္ ဘပ္ဖလိုတကၠသိုလ္မွ ကင္ဆာေရာဂါပညာရွင္ျဖစ္သည္။

သေႏၶတားေဆးအသံုးျပဳမႈ ငါးႏွစ္ၾကာပါက ယင္းေရာဂါျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္အႏၲရာယ္ ၃၂ ရာခုိင္ႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ယခုေလ့လာမႈက သေႏၶတားေဆးသံုးျခင္းျဖင့္ သား အိမ္ကင္ဆာကို ကာကြယ္ႏိုင္သည့္ ဆပ္စပ္မႈကိုသာ ေဖာ္ျပၿပီး အ ေၾကာင္းရင္းႏွင့္ သက္ေရာက္ပံုကို မေလ့လာထားသျဖင့္ ေနာက္ ထပ္ေလ့လာရန္ လိုအပ္သည္ဟု သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။

7 days

error: Content is protected !!