ဟြာေ၀း (Huawei) ဖုန္း ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား Play Store, Google Maps, Gmail ,Youtube စသည္တို႔ သံုးခြင့္ရေတာ့မည္ မဟုတ္

Huawei ကို အေမရိကန္မွ ကန္႔သတ္ တားျမစ္လိုက္သည့္အတြက္ Microsoft ႏွင့္ Google ထုတ္ကုန္ အခ်ိဳ႕ကို အသုံးျပဳ၍ ရႏိုင္ေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္းသိရသည္။

တကမ႓ာလုံးတြင္ ဒုတိယ အႀကီးဆုံး မိုဘိုင္း ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ Huawei ကုမၸဏီ အေနျဖင့္ Backup, Plan B အတြက္ စဥ္းစားထားေၾကာင္း Mobile ႏွင့္ Computer မ်ားအတြက္ ကိုယ္ပိုင္ OS မ်ား ထုတ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ၎ OS မ်ားသည္ Microsoft ႏွင့္ Google တို႔၏ Windows ႏွင့္ Android စနစ္တို႔ႏွင့္ လိုက္ေလွ်ာညီေထြျဖစ္ေစမည့္ Ecosystem ျဖစ္ေစမည္ဟု Richard Yu (CEO) က ေသာၾကာေန႔က ေျပာၾကားသည္။

ထပ္မံ ထုတ္ေဝမည့္ Mobile / Tablet မ်ားသည္ Google Certified ျဖစ္ႏိုင္ေတာ့မည္မဟုတ္ပဲ Play store / Gmail / Google Maps တို႔ကဲ့ေသာ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား ရရွိႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။

အေမရိကန္ သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔၏ ႏိုင္ငံေတာ္ လုံၿခဳံေရး အေၾကာင္းျပေသာ ေၾကျငာခ်က္ျဖင့္ Huawei ကုမၸဏီကို နာမည္ပ်က္ စာရင္းသြင္းခဲ့ၿပီး မၾကာမီ Google မွ Huawei ႏွင့္ တြဲဖက္ လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိေသာ စာခ်ဳပ္ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္းႏွင့္ Update မ်ား ရရွိႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့သည္။

ခ်က္ျခင္းပင္ Android အေၾကာင္း ေဖာ္ျပေလ့ရွိေသာ အြန္လိုင္းနည္းပညာ သတင္းဌာနမ်ားစြာမွ အထက္ပါ သတင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။

Android ႏွင့္ Open Source Library မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ အသုံးျပဳႏိုင္ဦးမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း Huawei ေပၚတြင္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ Play Store, Google Maps, Gmail ,Youtube အစရွိသည့္ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား ရရွိႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ ထုိ႔အတူ US ႏွင့္ မဟာမိတ္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ Huawei ကိုတင္ပို႔ေရာင္းခ်ခြင့္ ဆုံးရွဳံးသြားမည္ျဖစ္သည္။

တရုပ္ျပည္မွ ျပဳျပင္ ထုတ္ေဝေသာ MIUI ကဲ့သို႔ေသာ Rom မ်ား ထပ္မံအသုံးျပဳႏိုင္ေသးသည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရေသာ္လည္း Backup Plan အေနျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ OS ထုတ္ေဝထားသင့္ေၾကာင္း နည္းပညာသမားမ်ားစြာေကာ စီးပြားေရးရပ္ဝန္းမွပါ လက္ခံထားၾကသည္။

Huawei တစ္ခုတည္းသာ မဟုတ္ပဲ ZTE အပါအဝင္ အမ်ားအျပားကို ကန္႔သတ္တားျမစ္ထားၿပီျဖစ္သည္။

အေမရိကန္အေျချပဳ Google, Microsoft, Qualcomm, Intel, and NVIDIA အစရွိသည့္ နည္းပညာကုမၸဏီမ်ားပါ ဆက္သြယ္ ပတ္သက္ခြင့္ ကန္႔သတ္သည့္အထဲ ပါဝင္သည္ျဖစ္ရာ အျခားေသာ ထိခိုက္နစ္နာမွဳမ်ားစြာရွိႏုိင္ေသးသည္။

China အေနျဖင့္ ယခင္တည္းက အစိုးရသုံး စက္မ်ားတြင္ Lenovo + Kylin (Ubuntu Linux – Chinese Edition) ကိုအသုံးျပဳထားသည္ျဖစ္ရာ Microsoft Windows အစား Linux မ်ားကို ထပ္မံ အစားထိုး အသုံးျပဳႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။

Android အေနျဖင့္ ယခင္တည္းက ၎တို႔ ႏိုင္ငံႏွင့္ ဘာသာေဗဒ အေျချပဳ Play store အစားထိုးႏွင့္ Google Search အစားထိုး နည္းပညာမ်ားရွိရာ Android Update တခုမွလြဲ၍ စိုးရိမ္စရာ မရွိလွေပ။

Android AOSP, EMUI မ်ားေပၚတြင္ Google Services အစားထုိး Software မ်ားျဖင့္ Migrate ျပဳလုပ္မည္ေလာ Android Replacement OS တခုထပ္ထုတ္မည္ေလာ စဥ္းစား စိတ္လွဳပ္ရွားဖြယ္ရာ အခ်ိန္ပင္ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။

Ko Ko Ye

error: Content is protected !!