လားရႈိးျမိဳ႕နယ္ လ.၀.က ဦးစီးမွဴး႐ုံးမွ အရာရွိ (၇) ဦးကို အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒျဖင့္ အမႈဖြင့္လွစ္အေရးယူ

လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဆိုင္ရာ လားရႈိးၿမိဳ႕နယ္ ဦးစီးမွဴး႐ုံးမွ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး ဦးစီးအရာရွိ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လင္း၊ ဒုတိယလူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ေဒၚၾကည္ၾကည္ညြန႔္၊ ဒုတိယလူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ဦးရန္ဝင္းေအာင္၊ လက္ေထာက္လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ဦးထက္ဝင့္ေအာင္၊ လက္ေထာက္လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ေဒၚအိအိမြန္ေအာင္၊ လက္ေထာက္လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ေဒၚခင္ေမထြန္း၊ လက္ေထာက္လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ဉီးေက်ာ္သူဟိန္းႏွင့္ ေဒၚမာေရွာက္ဆန္း တို႔အေပၚ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒျဖင့္ အမႈဖြင့္လွစ္အေရးယူ

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္လ( ၁၂ )ရက္

ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)၊ လား႐ႈိးခရိုင္၊ လားရႈိးၿမိဳ႕နယ္၊ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန(လ.ဝ.က)႐ုံးမွ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး တိုက္နယ္မွဴး မ်ားသည္ နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ အိမ္ေထာင္စုဇယားျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ေမြး/တိုး စာရင္းျပဳလုပ္ျခင္း တို႔အေပၚ ေငြေၾကးေတာင္းခံရယူ ေဆာင္ရြက္ေပးေနျခင္းအား အေရးယူ ေပးပါရန္ ဤေကာ္မရွင္သို႔ တိုင္ၾကားခဲ့ပါသည္။

တိုင္ၾကားစာအရ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းစစ္ေဆးခဲ့ရာ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဆိုင္ရာ လားရႈိးၿမိဳ႕နယ္ ဦးစီးမွဴး႐ုံးမွ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လင္းသည္ နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား ျပဳလုပ္ရန္၊ ေမြး/တိုးျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ အသက္(၁၈)ႏွစ္ျပည့္ နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား ျပဳလုပ္ ရန္တို႔အတြက္ စုစုေပါင္းေငြက်ပ္(၁၂)သိန္း (၈)ေသာင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ဒုတိယလူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ေဒၚၾကည္ၾကည္ညြန႔္သည္ နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ေငြက်ပ္ (၁၀)သိန္းကိုလည္းေကာင္း၊

ဒုတိယလူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ဦးရန္ဝင္းေအာင္သည္ နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား လဲလွယ္ရန္အတြက္ ေငြက်ပ္(၁၅)သိန္းကိုလည္းေကာင္း၊ လက္ေထာက္လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ဦးထက္ဝင့္ေအာင္သည္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား ျပဳလုပ္ရန္တို႔အတြက္ ေငြက်ပ္ (၂၁)သိန္း၊ အက်ိဳးေဆာင္ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သူ ေဒၚမာေရွာက္ဆန္းထံမွ နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား (၁၀)ခု ျပဳလုပ္ ေပးျခင္းအတြက္ ေငြက်ပ္(၅)သိန္းႏွင့္ ေမြး/တိုးျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္ ေငြက်ပ္(၆.၈)သိန္းတို႔ကို လည္းေကာင္း၊ လက္ေထာက္လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ေဒၚအိအိမြန္ေအာင္သည္ အိမ္ေထာင္စု စာရင္း ျပဳလုပ္ျခင္း၊

ေမြး/တိုး ျပဳလုပ္ျခင္း၊ နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ အတြက္ေငြက်ပ္(၁၄)သိန္း၊ ေမြး/တိုးျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္ေငြက်ပ္(၂)သိန္းတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ လက္ေထာက္လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ေဒၚခင္ေမထြန္းသည္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း အမည္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔အတြက္ ေငြက်ပ္ (၉)သိန္းကို လည္းေကာင္း ေတာင္းခံရယူခဲ့ျခင္းတို႔သည္ ရာထူးတာဝန္ကို အလြဲသုံးစားျပဳ၍ အဂတိ လိုက္စားမႈ က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လက္ေထာက္လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ဉီးေက်ာ္သူဟိန္းသည္ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လင္း အိမ္ေထာင္စုခြဲျခင္း၊ ေမြး/တိုး ျပဳလုပ္ျခင္း၊

နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔အတြက္ ေတာင္းခံထားသည့္ ေငြက်ပ္ (၁၂)သိန္း (၈)ေသာင္းကို လက္ခံရယူေပးခဲ့ျခင္း၊ နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား (၁၀)ခု ျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္ ေဒၚမာေရွာက္ဆန္းက ဦးထက္ဝင့္ေအာင္ထံမွ ေငြက်ပ္ တစ္သိန္း လက္ခံရယူခဲ့ျခင္းျဖင့္ ပူးေပါင္းႀကံစည္ျခင္း၊ အားေပးကူညီခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္သျဖင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဆိုင္ရာ လားရႈိးၿမိဳ႕နယ္ ဦးစီးမွဴး႐ုံးမွ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး (လဝက-၁၆၅၃၂) ဦးစီးအရာရွိ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လင္း၊

ဒုတိယလူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး (လဝက-၆၉၃၅) ေဒၚၾကည္ၾကည္ညြန႔္၊ ဒုတိယလူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး (လဝက-၇၁၂၆) ဦးရန္ဝင္းေအာင္၊ လက္ေထာက္လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး (လဝက-၁၆၆၈၆) ဦးထက္ဝင့္ေအာင္၊ လက္ေထာက္လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး (လဝက-၁၅၇၅၉)ေဒၚအိအိမြန္ေအာင္ ႏွင့္ လက္ေထာက္လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး (လဝက-၁၅၇၉၁) ေဒၚခင္ေမထြန္း တို႔အေပၚ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၆ အရလည္းေကာင္း၊

လက္ေထာက္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး (လဝက-၁၆၄၆၁) ဉီးေက်ာ္သူဟိန္းႏွင့္ ေဒၚမာေရွာက္ဆန္း တို႔ အေပၚ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၆/၆၃ အရလည္းေကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္၊ လားရႈိးၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ ၁၂-၆-၂၀၁၉ ရက္ေန႔၌ ပထမသတင္းေပး တိုင္ၾကားခ်က္ဖြင့္လွစ္၍ တရားစြဲဆို အေရးယူနိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ACC Myanmar

error: Content is protected !!