အိမ္ေထာင္သက္ ႏွစ္(၄၀)ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ေက်းလက္ေဆးခန္းေလးေတြ ေဆာက္ဖို႔ (၄၄) သိန္း လွဴဒါန္းခဲ႔တဲ႔ ဦးထြန္းလြင္

အိမ္ေထာင္သက္အႏွစ္(၄၀)ေျမာက္အထိမ္းအမွတ္ အ ေနနဲ႕ ေျမာင္းျမ ေဆးရံုအုပ္ဆရာ၀န္ႀကီဒေဒါက္တာသန္းမင္းထ ြဋ္ဦးစီး ေဆာင္ရ ြက္ေနတဲ့ ေျမာင္းျမ ျမိဳ႕နယ္ထဲက ေက်း ရ ြာေပါင္း(၃၀)မွာ တဲပုတ္သာသာေဆးခန္းေလးမ်ားကို စံမီေဆးခန္းမ်ားျဖစ္ေအာင္ ျပန္လည္ ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမွာ မိတ္ေဆ ြမ်ားနဲ႕အတူ ေင ြ(၄၄)သိန္းကို လွဴျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီသတင္းကို က ြ်န္ေတာ့မိတ္ေဆ ြမ်ားႀကာသိႀကတဲ့အခါ ပဌာန္းဆက္ပါႀကသူမ်ားပီပီ အလွဴေင ြမ်ားလာေရာက္ထည္႕၀င္လွဴဒါန္းေနတာေႀကာင့္ ယခုအခါ အလွဴေင ြ (၃၈၄)သိန္း၊ (၈)ေသာင္း((၉)ေထာင္ (၃၈၄၈၉၀၀၀ိ/-)အထိ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

ေဆးခန္းတစ္ခန္းစာကို အလွဴေင ြ က သိန္း(၁၆၀)၊ သက္ဆိုင္ရာေက်း ရ ြာဖက္ကထည္႕၀င္ေင ြ သိန္း(၁၆၀)နဲ႕ လ်ာထား ေဆာက္လုပ္ေနတာေႀကာင့္ အလွဴေင ြဟာ ေဆးခန္း(၂)ခန္းစာအတ ြက္ ကုန္က် ေင ြကို ျပည္႕မီသ ြားရံုမက တတိယ ေဆးခန္းအတ ြက္ပါ လွဴဒါန္းႏိုင္ဖို႕ သိန္း(၁၀၀)နီးပါးခန္႕သာ လိုပါေတာ့တယ္။

ဆရာ၀န္းႀကီးက အသစ္ ေဆာက္လုပ္ရန္လို္ေနတဲ့ ေဆးခန္း(၃၀)အနက္ ေဆးခန္း(၁၈)ခန္းမွာ အလွဴရွင္မ်ား ရရွိျပီးျဖစ္လို႕ ေဆးခန္း ေနာက္ထပ္ (၁၂)ခန္းအတ ြက္သာ အလွဴေင ြလိုအပ္ပါေတာ့တယ္လို႕လည္းသိရပါတယ္။ အခု က ြ်န္ေတာ္တို႕က ေဆးခန္း(၃)ခန္းအ တ ြက္ဆိုရင္ လိုအပ္ခ်က္ေတ ြ ေလ်ာ့သ ြားေတာ့မွာပါ။

စိတ္ပါ၀င္စားျပီး မလွဴရေသးတဲ့မိတ္ေဆ ြမ်ား အ ေနနဲ႕ အဆင္ေျပမယ္ဆို ရင္ျဖင့္ တတ္အားသမွ် ပါ၀င္လွဴဒါန္းႀကဖို႕ ႏိႈးေဆာ္ခ်င္ပါတယ္။

ပါရမီရွင္မ်ား အ ေနနဲ႕ ကုသိုလ္ဆိုတာ တလံုးတခဲတည္းရႏိုင္ႀက ေပမယ့္က ြ်န္ေတာ္တို႕လို လူသာမာန္မ်ား အ ေနနဲ႕ ေတာ့

” ကုသိုလ္ဆိုတာ တတ္အားသမွ် နဲ႕ ပ ြားမ်ားယူရတတ္ပါတယ္” ။

ေဒါက္တာထ ြန္းလ ြင္

gammassp.com, 1533530506, DIRECT, 31ac53fec2772a83 pubmatic.com, 158212, RESELLER, 5d62403b186f2ace
error: Content is protected !!