သိန္း တစ္ေသာင္း ထီဆုၾကီးကို ဆြတ္ခူးသြားတဲ႔ မႏၱေလးျမိဳ႕က ကံထူးရွင္

(10)ႀကိမ္ေျမာက္ သိန္း(၁၀၀၀၀ )ဆုကံထူးရွင္

မႏၲေလးၿမိဳ့ ရတနာသိန္းထိုက္ေအာင္ထီဆိုင္မွ ဆြတ္ခူး ရရွိသြားေသာ ေမာင္ေအာင္ေကာင္းစံ ျဖစ္ပါတယ္

၁.၁၂.၂၀၁၉

(၁၀)ႀကိမ္ေျမာက္ထီေပါက္စဥ္

🙏သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲဆုႀကီး

သ ၅၇၉၀၈၃

👏သိန္း(၁၀၀၀၀)

ကခ ၄၈၄၅၀၅

သိန္း(၅၀၀၀)

ဋ ၄၀၂၇၅၆

ကခ ၄၆၅၀၂၈

သိန္း(၂၀၀၀)

ကဂ ၁၇၇၈၄၉

င ၁၄၆၇၇၃

ကခ ၃၁၅၀၂၅

သိန္း(၁၀၀၀)

ဏ ၈၃၇၆၈၂ / ထ ၈၈၁၇၂၂ / င ၄၉၅၂၁၈/ အ ၁၅၇၁၁၀ / ဆ ၃၄၅၄၃၀ / ဂ ၇၆၁၄၈၀

ေဝေဝဆါဆာပေဒသါ(၃)သိန္းဆု

ဟ ၃၀၉၁၄ / ယ ၄၉၀၇၃ / ဋ ၇၄၁၁၂ / ရ ၂၇၂၄၉ / ဏ ၅၈၃၆၃ / ဓ ၈၂၅၈၃ / ရ ၈၂၂၃၆ / ဈ ၅၃၃၈၂ / အ ၂၁၇၉၁ / တ ၆၄၅၄၀ / ဆ ၁၉၈၀၉ / ဘ ၃၅၇၉၉ / ထ ၇၉၇၁၈ / ဋ ၁၉၁၈၄ / ဃ ၁၂၆၉၃ / က ၇၄၂၄၉ / ကက ၉၅၂၂၀

ေဝေဝဆါဆာပေဒသါ(၂)သိန္းဆု

ဒ ၃၈၆၀ / လ၂၁၄၈ / စ ၆၇၄၃ / အ ၈၂၁၂ / န ၂၁၄၆ / က ၂၄၇၄ / ဌ ၆၈၈၂ / ဏ ၇၆၈၇ / ကက ၃၅၁၀ / ဇ ၈၆၀၈ / ဈ ၃၄၁၅ / ဃ ၇၈၄၁ / ဌ ၈၁၈၇ / ဒ ၃၀၇၇ / ဓ ၄၄၃၇

ေဝေဝဆါဆာပေဒသါ(၁)သိန္းဆု

ဖ ၆၄၈ / ဒ ၆၇၀ / ဈ ၆၉၃ / ဟ ၇၃၁ / ယ ၈၆၈ / ဆ ၇၁၀ / ဠ ၈၆၅ / စ ၉၅၇ / ဌ ၇၉၉ / ကဂ ၅၈၁ / တ ၄၄၆ / စ ၅၀၈ / ဝ ၄၄၁ / ဎ ၈၆၉ / ဝ ၃၁၄
ဂ ၈၄၂ / ဘ ၅၇၉ / ဂ ၇၉၅

ေဝေဝဆါဆာပေဒသါ(၅)ေသာင္းဆု

ဘ ၅၉ / ဠ ၂၂ / ဓ ၇၂ / င ၃၀ / ပ ၉၇ / က ၂၂ / ဝ ၄၆ / က ၅၃ / ရ ၆၄ / ဟ ၂၀ / င ၂၄ / န ၃၃ / ဋ ၂၀ / ဓ ၄၃ / လ ၅၄ / ဒ ၉၉ / ရ ၁၀(ရ

၁၀၀၀၀၂မွ ၁၀၉၉၉၉အထိ) ရ ၁၀၄၈၇၅ နံပါတ္ပိုင္ရွင္ တစ္သိန္းရမည္ / ရ ၁၀၀၉၉၆ နံပါတ္ပိုင္ရွင္ တစ္သိန္းရမည္

ေပါင္းခ်ဳပ္နဲ႔ျပန္တိုက္ပါ

လမင္း

gammassp.com, 1533530506, DIRECT, 31ac53fec2772a83 pubmatic.com, 158212, RESELLER, 5d62403b186f2ace
error: Content is protected !!