စရံေငြယူထားျပီး ပြဲကဖို႕ ပ်က္ကြက္ခဲ႔လို႔ နစ္နာေၾကး သိန္း(၁၂၀) အေတာင္းခံလိုက္ရျပန္တဲ႔ “စြမ္း” ဇာတ္သဘင္

သတိေပးေၾကညာျခင္း

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ(၃၀)ရက္ စေနေန႔

(1)ဦးလိႈင္ဝင္း (ဇာတ္ပြဲမန္ေနဂ်ာ)

(2)ဦးေအာင္မ်ိဳးဦး(မင္းသားဦးေလးေတာ္စပ္သူ) (ဇာတ္ပြဲမန္ေနဂ်ာ)

ဆန္းသစ္တည္ထြင္ စြမ္းသဘင္စြမ္းဇာနည္ကတဲ့ဇာတ္ပြဲအထက္အမည္ပါဇာတ္ပြဲမန္ေနဂ်ာမ်ားသိရွိေစရန္သတိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္/ႏွစ္စဥ္က်င္းပၿမဲျဖစ္ေသာ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး
ေခ်ာက္ၿမိဳ႕မဟာေအးေစတီ ဘုရားပြဲေတာ္ႀကီးတြင္၁၃၈၁ခုုႏွစ္တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္(၆/၇/၈)(၃)ညတိုင္တိုင္ စြမ္းဇာနည္ဇာတ္ပြဲကျပရန္အတြက္28/8/2019ေန႔တြင္ဇာတ္ပြဲမန္ေနဂ်ာဦးလိႈင္ဝင္း ႏွင့္ဇာတ္ပြဲဌားရမ္ျခင္းစရံေပးကတိစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆို၍ ပထမအႀကိမ္စရံေငြ(သိန္း ၃၀)က်ပ္အားလည္းေကာင္း

10/9/2019ေန႔တြင္မင္းသားဦးေလးေတာ္စပ္သူဇာတ္ပြဲမန္ေနဂ်ာဦးေအာင္မ်ိဳးဦး ထံသို႔ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕ကေမ႓ာဇဘဏ္မွ ေရႊဘိုၿမိဳ႕ ကေမ႓ာဇဘဏ္သို႔ ဒုတိယအႀကိမ္စရံေငြ(သိန္း၂၀)က်ပ္အား ေငြလႊဲၿဖင့္လည္းေကာင္း စုစုေပါင္းစရံေငြ(၅၀သိန္း)က်ပ္တိတိကို စြမ္းဇာနည္ဇာတ္ပြဲကျပရန္ေပးေခ်ခဲ့ရာသင္တို႔ကိုယ္တိုင္လက္ခံစစ္ေဆးေရတြက္ရယူခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

စြမ္းဇာနည္ဇာတ္ပြဲသည္စရံေငြအားလက္ခံရယူခဲ့ေသာ္လည္းဘုရားပြဲေတာ္ႀကီးစာခ်ဳပ္ရက္တြင္ လာေရာက္ကျပခဲ့ျခင္းမရွိသျဖင့္ အျခားဇာတ္ပြဲအား အဆိုေတာ္မ်ားသရုပ္ေဆာင္မ်ားဌားရမ္းအစားထိုးထည့္သြင္းကျပခဲ့ရသည့္အျပင္ စြမ္းဇာနည္ႀကိဳတင္ဖ်ာေရာင္းခ်ထားမႈအားအမ်ားေၾကနပ္မႈရွိေစရန္ျပန္လွယ္ေျဖရွင္းခဲ့ရမႈအားသင္တို႔ ၾကားသိၿပီးျဖစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

သို႔အတြက္ ကြ်ႏွ္ပ္တို႔တြင္ ဇာတ္ရုံ ေၾကာ္ျငာ ဗီြႏႈိင္း ႏွင့္နစ္နာမႈမ်ားစြာအတြက္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေနဇာတ္ပြဲမန္ေနဂ်ာဦးလႈိင္ဝင္းေနအိမ္တြင္ညႈိႏႈိင္းမႈအရ သင္တို႔ကိုယ္တိုင္နစ္နာေၾကး(သိန္း၁၂၀)က်ပ္ ေပးေလွ်ာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းစိတ္ေၾကနပ္ၾကည္ျဖဴလြတ္လပ္စြာကတိျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ကတိျပဳၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း သင္တို႔အေနျဖင့္ ေပးေလွ်ာ္မည့္ေန႔ရက္အား အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပ လွီးလႊဲေျပာဆိုေရွာင္တိမ္းေနသျဖင့္ သင္တု႔ိကိုယ္တိုင္ ကြ်ႏွ္ပ္ထံသို႔
(5/12/2019) ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား၍ သေဘာတူေၾကနပ္ထားသည့္ နစ္နာေႀကးေငြ(သိန္း ၁၂၀)က်ပ္တိတိအားတစ္လံုးတစ္ခဲတည္း မပ်က္မကြက္လာေရာက္ေပးေလွ်ာ္ရန္အသိေပးေၾကညာ ေတာင္းဆိုလိုက္ပါသည္။

ထပ္ဆင့္သိရွိေစလိုသည္မွာ(5/12/2019) သတ္မွတ္ရက္ေက်ာ္လြန္ပါကတရားဥပေဒနည္းလမ္းရွိသည့္အတိုင္း အမႈဖြင့္လွစ္အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းဆန္းသစ္တည္ထြင္ စြမ္းသဘင္ စြမ္းဇာနည္ဇာတ္ပြဲမန္ေနဂ်ာမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးလႈိင္ဝင္း ႏွင့္ဦးေအာင္မ်ိဳးဦး တို႔သိရွိေစရန္ အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္ ။

ဦးရာပိုက္ ရဲမာန္

အိမ္အမွတ္ ၂၅၁ /နယ္ေျမ ၆

အပိုင္း ၃ /အမွတ္ ၁၈ ရပ္ကြက္

ျမင္းျခံၿမိဳ႕

Ph 09 : 5073 196

gammassp.com, 1533530506, DIRECT, 31ac53fec2772a83 pubmatic.com, 158212, RESELLER, 5d62403b186f2ace
error: Content is protected !!